НАРЯД-ДОПУСК - Правила пожежної безпеки в Україні напб а. 01. 001-2004


НАРЯД-ДОПУСК

на виконання тимчасових вогневих робіт


Видано __________________________________________________________

(посада або кваліфікація старшого виконавця, виконавця

_________________________________________________________________

робіт, прізвище та ініціали)


На виконання робіт ______________________________________________

(вказати конкретно, які вогневі роботи

_________________________________________________________________

виконуватимуться, їх характер і зміст)


Місце проведення робіт __________________________________________

(ділянка або установка, апарат,

_________________________________________________________________

приміщення, територія тощо)


Час проведення робіт: початок ___________________________________

(час, дата)

закінчення ________________________________

(час, дата)


Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: ________________

(заходи,

_________________________________________________________________

які необхідно виконувати під час підготовки об'єкта

_________________________________________________________________

до виконання робіт, під час їх проведення і після закінчення)


Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення

робіт: __________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)

_________________________________________________________________


Наряд видано ____________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали,

_________________________________________________________________

підпис особи, яка видала наряд-допуск)


"___"_____________ 200__ р.


Проведення робіт узгоджено: _____________________________________

(дата, підпис, прізвище та ініціали,

_________________________________________________________________

посада за необхідністю вказуються додаткові заходи,

_________________________________________________________________

що необхідно виконати для забезпечення пожежної безпеки робіт)


Наряд-допуск продовжено до: _____________________________________

(дата, час, підпис,

_________________________________________________________________

прізвище та ініціали, посада особи, яка видала наряд)


Продовження робіт узгоджено: ____________________________________

(дата, час, підпис,

_________________________________________________________________

прізвище та ініціали, при необхідності додаткові вимоги)


Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком

протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений:

_________________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)


Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного

стану: __________________________________________________________

(час, дата,

_________________________________________________________________

підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)


Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи,

перевірив: ______________________________________________________

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи,

_________________________________________________________________

яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)


Примітки:

1. Наряд-допуск видається керівником підприємства (його

заступником, головним інженером) або керівником структурного

підрозділу підприємства, де проводяться тимчасові вогневі роботи

(склад, цех, лабораторія, майстерня тощо).

2. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з

об'єктовою пожежною охороною (ДПД) або фахівцем з пожежної

безпеки підприємства, а у випадку їх відсутності - зі службою

охорони праці.

3. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного

стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за

місцем проведення тимчасових вогневих робіт.


Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій -

начальник Державного департаменту пожежної безпеки П.Ф.Борисов


^ МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З



18.02.2008 N 128

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2008 р.
за N 413/15104


Про внесення змін до деяких наказів МНС
у сфері пожежної безпеки


На виконання вимог Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
14 листопада 2007 року N 1324 ( 1324-2007-п ) "Про затвердження
Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх
господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення,
навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки" та з
метою приведення нормативно-правових актів з питань пожежної
безпеки у відповідність із чинним законодавством Н А К А З У Ю:

1. Затвердити зміни до наказів Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, що додаються.

2. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відповідних органів державного пожежного нагляду організувати
вивчення інженерно-інспекторським складом вимог наказу та
забезпечити їх виконання.

3. Дозволити заступникам начальників головних управлінь
(управлінь) (керівникам територіальних органів державного
пожежного нагляду) - начальникам управлінь (відділів) з питань
наглядово-профілактичної діяльності МНС в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі та керівникам місцевих
органів державного пожежного нагляду видавати розпорядчі
документи, пов'язані із здійсненням функцій державного пожежного
нагляду, в межах наданих повноважень.

4. Начальнику Державного департаменту пожежної безпеки
Улинцю Е.М. у встановленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Третьякова В.М. та начальника Державного департаменту
пожежної безпеки Улинця Е.М.

Міністр В.Шандра

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики С.Т.Черепков

Заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва України Д.В.Ісаєнко

Заступник Голови Федерації
професійних спілок України С.Я.Українець

Перший заступник Голови
Держгірпромнагляду Г.М.Суслов

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

Заступник Міністра економіки
України В.І.Мунтіян

Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
18.02.2008 N 128

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2008 р.
за N 413/15104


ЗМІНИ
до наказів Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи




I. У Правилах пожежної безпеки в Україні, затверджених
наказом МНС від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009:

У главі 2. Загальні положення:

1) в абзаці другому пункту 2.7 слова та цифри "11 квітня
2002 року N 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і
проектів будівництва та проведення їх комплексної державної
експертизи" замінити словами та цифрами "31 жовтня 2007 року
N 1269 ( 1269-2007-п ) "Про порядок затвердження інвестиційних
програм і проектів будівництва та проведення їх державної
експертизи";

2) пункт 2.8 після слова "забороняється" доповнити словами
"крім випадків, коли ведення господарської діяльності можливе за
декларативним принципом, що визначається законодавством про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності".


----------------------------------------------

НОРМАТИВ™ PRO serial:01999001



Професійна нормативно-правова бібліотека «НОРМАТИВ™ PRO» (044 537-1589, 537-1579, www.normativ.com.ua)

9510828890374367.html
9510902910377054.html
9511114510093283.html
9511213229655932.html
9511327397634440.html